top of page

Huishoudelijk reglement

 

Dojo etiquette:

 1. De leerlingen komen tijdig aan en helpen spontaan waar nodig.

 2. Bij het binnenkomen van de dojo groeten we.

 3. Bij het betreden en het verlaten van de tatami groeten we.

 4. Tijdens de training mag de tatami slechts worden verlaten na toestemming te hebben gevraagd aan de trainer.

 5. Veiligheidsvoorschriften:

  1. Verwondingen dienen steeds te worden gemeld voor aanvang van de les.

  2. Het dragen van sieraden is verboden.

  3. Lange haren dienen steeds te worden vastgemaakt.

  4. Vingers en teennagels dienen altijd netjes en kort te zijn.

  5. Eten (bv. kauwgom) of drinken op de tatami is verboden.

 6. Kledij:

  1. Er wordt een witte gi gedragen met badge eigen aan onze club.

  2. Onder de gi mag eventueel een wit T-shirt worden gedragen.

  3. Zowel gi als T-shirt dienen steeds netjes te zijn.

  4. De broekspijpen en mouwen van de gi mogen niet te lang zijn.

  5. De zwarte gordels mogen er voor kiezen om een zwarte broek te dragen in plaats van een witte broek.

 7. Schoeisel:

  1. De tatami mag nooit worden betreden met gelijk welk schoeisel.

  2. Indien u tijdens de training de tatami verlaat, dan doet u hiervoor uw schoenen of slippers aan. Gelieve deze steeds netjes naast de tatami te plaatsen.

 8. De trainer kan de toegang tot de dojo verbieden aan iedereen die de training verstoort.

 9. Indien u problemen wil signaleren of opmerkingen wil maken, doet u dit enkel bij de trainer(s) of bij een bestuurslid en in ieder geval nooit tijdens de trainingen zelf.

 10. Van de jiu jitsuka wordt tot slot steeds respect gevraagd ten opzichte van de club, de trainers en de medeleerlingen (zie ook hoofdstuk “Discipline en respect”).

 

Examens:

 1. Deelname aan examens is enkel mogelijk als de voorgeschreven termijn is verstreken (zie programmaboekje) én als de trainingen op regelmatige basis werden bijgewoond. Examens kunnen bovendien enkel worden afgelegd mits toestemming van de trainer.

 2. Examens worden twee maal per jaar ingericht (met uitzondering van examens voor zwarte gordels).

 3. De trainers zien toe op de inzet, de volharding en het enthousiasme tijdens de trainingen gedurende het jaar.

 4. Het examenprogramma (ook wel het programmaboekje genoemd) wordt eenmalig overhandigd. Bij verlies of beschadiging dient een vervangexemplaar te worden betaald tegen kostprijs.

 

Discipline en respect:

 1. Ieder lid dient zich te gedragen volgens de voorgeschreven dojo etiquette. Ook buiten de club straalt de jiu jitsuka discipline en respect uit. Elke vorm van agressie of ongepast gedrag kan worden bestraft met schorsing.

 2. De club heeft het recht om leden te weigeren op basis van een agressieve achtergrond of strafblad.

 3. Ieder lid toont respect voor zijn of haar trainers en medeleerlingen, ongeacht hun graad.

 4. Laatkomers vragen steeds toelating om de tatami te betreden.

 5. Mannelijke jiu jitsuka’s kleden zich om in de herenkleedkamer en vrouwelijke jiu jitsuka’s in de dameskleedkamer. Kinderen kleden zich om met behulp van de ouders in de respectievelijke heren- of dameskleedkamer.

 6. Onbegeleide kinderen hebben pas 10 minuten voor aanvang van de training toegang tot de dojo. Er wordt door de club maximaal 10 minuten toezicht voorzien vóór en na de training. Tijdens de periode dat de kinderen niet zelf trainen, zitten ze in stilte op de bank.

 7. Met uitzondering van de periode van de training zelf en de periodes van 10 minuten vóór en na de training, valt het toezicht op de kinderen die lid zijn van de club onder de volle verantwoordelijkheid van de ouders. Het toezicht op eventueel aanwezige kinderen die geen lid zijn van de club valt te allen tijde onder de volle verantwoordelijkheid van de ouders.

 8. Lessen en technieken worden niet in vraag gesteld tijdens de training.

 9. Het gebruik van drugs, rookartikelen en alcohol in zowel dojo, kleedkamers als de onmiddellijke nabijheid van de dojo is niet toegestaan. In de cafetaria ligt de beslissingsbevoegdheid over dit thema bij de uitbater.

 

Praktische regelingen met betrekking tot de inschrijving, het lidgeld en de verzekering:

 1. De clubverantwoordelijke zal u bij inschrijving een formulier meegeven dat dient te worden ingevuld en ondertekend. Ook het huishoudelijk reglement wordt u bij inschrijving overhandigd. Dit huishoudelijk reglement dient te worden ondertekend, met de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”.

 2. Chronische medische problemen van welke aard dan ook, dienen steeds te worden gemeld bij de inschrijving. Indien er zich belangrijke medische wijzigingen voordoen, dient u de trainer hiervan op de hoogte te brengen.

 3. Het lidgeld dient jaarlijks te worden betaald en is afhankelijk van de leeftijdsgroep.

 4. Bij een ernstig sportongeval tijdens de training zal de clubverantwoordelijke het nodige doen om een aangifteformulier voor de verzekering in te vullen en mee te geven.

Competities en stages:

In onze club wordt er vooral recreatief getraind. Deelname aan competities of stages is steeds mogelijk, maar is nooit verplicht.

Sancties:

Volgende sancties zijn mogelijk bij het overtreden van het huishoudelijk reglement (in oplopende volgorde van de ernst van de inbreuk):

 1. Mondelinge sanctie: een onmiddellijke terechtwijzing door de trainer(s), eventueel gepaard gaand met extra trainingsarbeid zoals pompen, buikspieroefeningen of lopen.

 2. Schriftelijke terechtwijzing: na herhaaldelijke inbreuken op de gedragsregels wordt het lid uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het ongewenst gedrag.

 3. Schorsing: na herhaalde ernstige inbreuken of manifeste onwil om de gedragsregels toe te passen kan het lid voor bepaalde tijd de toegang tot de dojo worden ontzegd.

 4. Verbanning: Een lid dat stelselmatig de lessen of de werking van de club ondermijnt kan worden verbannen zonder recht op teruggave van het betaalde lidgeld.

 

Met uitzondering van de mondelinge sanctie worden bij minderjarige leden ook steeds de ouders uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de sanctie.

bottom of page